JF BOYLE

2012RND 1 v HighgateJF Boyle &M Ferguson-Jones LOST 4&2
RND 2 v WatsonsJF Boyle &M Ferguson-Jones LOST 2&1
2013RND 1 v HaileyburyJF Boyle & AE Kendrick WON 2&1
RND 2 v CheltenhamJF Boyle & AE Kendrick LOST 19th
RND 3 v CharterhouseJF Boyle & AE Kendrick WON 8&7
2014RND 1 v ForestJF Boyle & C Craddock WON 2&1
RND 2 v Kings CantJF Boyle & C Craddock LOST 4&3
2015RND 1 v BlundellsJF Boyle & GO Pickford WON 6&5
RND 2 v HarrowJF Boyle & GO Pickford LOST 6&5
RND 3 v DownsideJF Boyle & GO Pickford WON 2&1
RND 4 v WatsonsJF Boyle & GO Pickford WON 1up
2016DNP
2017DNP
2018RND 1 v TauntonJF Boyle & GO Pickford WON 4&3
RND 2 v BrightonJF Boyle & GO Pickford WON 5&4
RND 3 v BradfieldJF Boyle & GO Pickford LOST 5&4
2019RND 1 v AmpleforthJF Boyle & GO Pickford LOST 2 down
2020COVID
2021RND 1 v MarlboroughJF Boyle & GO Pickford WON 3&2
2022RND 1 v MerchistonJF Boyle & GO Pickford LOST 5&4
RND 2 v FramlinghamJF Boyle & GO Pickford WON 1up
RND 3 v RadleyJF Boyle & GO Pickford LOST 5&4
2023RND 1 v FettesJF Boyle & GO Pickford WON 5&3
RND 2 v BradfieldJF Boyle & GO Pickford LOST 3&1
RND 3 v CanfordJF Boyle & GO Pickford LOST 5&4
2024RND 1 v St BeesJF Boyle & GO Pickford WON 19th
RND 2 v StonyhurstJF Boyle & GO Pickford LOST 3&1
STATSYears Played10
Matches Played24
Won12
Halved 0
Lost12
Points12
%50